Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
     
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01010 мiсто Київ Iвана Мазепи, 10
4. Код за ЄДРПОУ 00447971
5. Міжміський код та телефон, факс 044 3695226
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Сорокiн Олександр Юрiйович СН 156859
Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Повноваження члена Наглядової ради припинено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв'язку з поданою заяву Сорокiна Олександра Юрiйовича про неможливiсть в подальшому бути членом наглядовї ради.
29.04.2017 обрано Член Наглядової ради Семинога Анна Сергiївна НЕ 558459
Смiлянським МВ УМВС України в Черкаськiй областi
0
Зміст інформації:
Члена Наглядової ради обрано рiшенням загальних зборiв акцiонерiв строком на три роки.
Особа є представником акцiонера Товариства, а саме Дочiрнього пiдприємства "Мiлкiленд-Україна" код ЄДРПОУ 24255176.
Рiк народження: 1992рiк.
Особа (особи), що внесла пропозицiю щодо даного кандидата: акцiонер ДП «Мiлкiленд-Україна» (код ЄДРПОУ 24255176)
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй акцiонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 0.
Освiта (повне найменування навчального закладу, рiк закiнчення, спецiальнiсть, квалiфiкацiя): Вища. Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет, 2014 рiк, облiк i аудит, аудит державних фiнансiв
Мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «Мiлкiленд Н.В.», фахiвець з мiжнародної звiтностi; фiлiя «Бахмацький молочний комбiнат» ДП «Аромат», головний бухгалтер; ТОВ «Агролендiнвест», директор.
Загальний стаж роботи: 3 роки та 6 мiсяцiв
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада): жовтень 2013р. - серпень 2016р. – ТОВ «ТД «Мiлкiленд», бухгалтер; вересень 2016р. – грудень 2016р. – ДП «Мiлкiленд-Україна», бухгалтер вiддiлу звiтностi; грудень 2016р. – по теперiшнiй час – ТОВ «Мiлкiленд Н.В.», фахiвець з мiжнародної звiтностi.
Наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi: вiдсутня
Наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю:вiдсутня
Чи є кандидат афiлiйованою особою акцiонерного товариства, до складу органу якого вiн обирається: нi.
Акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами кандидата: вiдсутнi.
Наявнiсть (вiдсутнiсть) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства; наявнiсть (вiдсутнiсть) у письмовiй заявi кандидата всiх або частини вiдомостей, вказаних у цьому пiдпунктi: заява наявна, всi вiдомостi мiстяться в заявi.