Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Пушко Iгор Олегович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 18.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Чернiгiвський молокозавод"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09000 мiсто Сквира вул. Р. Люксембург, 14
4. Код за ЄДРПОУ 00447971
5. Міжміський код та телефон, факс 0443695226 0443695226
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 73 газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 21.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00447971.smida.gov.ua в мережі Інтернет 18.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.04.2016 припинено повноваження Голова наглядової ради Дочiрнє пiдприємство "Мiлкiленд-Україна" 24255176
0
Зміст інформації:
18 квiтня 2016 року на чергових рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 18/04 вiд 18.04.2016 року) було прийнято рiшення про припинення повноваження голови наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" - ДП "Мiлкiленд-Україна" (код ЄДРПОУ 24255176). Змiни в складi наглядової ради обумовленi закiнченням строку повноважень голови наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" - ДП "Мiлкiленд Україна". ТОВ "Мiлкiленд-Україна" перебувало на посадi голови наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" протягом трьох рокiв, володiє акцiями ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" в розмiрi 70,0629 %.
18.04.2016 припинено повноваження Член наглядовох ради Мартинюк Степан Ярославович СТ 272518
27.03.2012 Бориспiльський МВ ГУ МВС України у Київськiй областi
0
Зміст інформації:
18 квiтня 2016 року на чергових рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 118/04 вiд 18.04.2016 року) було прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" - Мартинюка Cтепена Ярославовича (паспорт серiї СТ № 272518, виданий Бориспiльським МВ ГУ МВС України у Київськiй областi). Змiн в складi наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" обумовленi закiнченням термiну повноважень члена наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" - Мартинбка Степана Ярославовича. Непогашеною судмостi за корисливi та/або посадовi злочини Мартинюк Степан Ярославович не має, акцiями ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" не володiє, перебував на посадi члена наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" протягом трьої рокiв.
18.04.2016 припинено повноваження Член наглядової ради Пiдберезний Вiталiй Вiкторович СК 669601
26.11.1997 мiський вiддiл № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй областi
0
Зміст інформації:
18 квiтня 2016 року на чергових рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 18/04 вiд 18.04.2016 року) було прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" - Пiдберезного Вiталiя Вiкторовича (паспорт серiї СК № 669601, виданий 26.11.1997 року мiським вiддiлом № 2 Бiлоцеркiського МУГУ МВС України в Київськiй областi). Змiни в складi наглядової ради обумовленi закiнченням термiну повноважень члена наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" - Пiдберезного Вiталiя Вiкторовича на зазначенiй посадi. Непогашеної судимостi за вчинення посадових та/або корисливих злочинiв Пiдберезний Вiталiй Вiкторович не має, акцiонером ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" не є, перебував на посадi члена наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" протягом 3 рокiв.
18.04.2016 обрано Член наглядової ради Гладюк Олег Всильович СС 314025
22.08.1997 Бурштинський ВМ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi
0
Зміст інформації:
18 квiтня 2016 року на чергових рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 18/04 вiд 18.04.2016 року) було прийнято рiшення про обрання Гладюка Олега Васильвича (паспорт скрiї СС № 314025, виданий 22.08.1997 року Бурштинськийм МВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi) на посаду члена наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод".Гладюк Олег Васильович протягом останнiї п'яти рокiв займав посади: начальник вiддiлу податкового планування ДП "Мiлкiленд Україна". Обрання Гладюка Олега Васильовича на посаду члена наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" обумовлено закiнчення строку повноважень колишнiх членiв наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" та вiдповiднiстю його професiйних якостей вакантнiй посадi члена наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод". Гладюк Олег Васильович непогашених судимостей за вчинення посадових та/або корисливих злочинiв не має, не є акцiонером ПАТ "Чернiгiвський молокозавод".
18.04.2016 обрано Член наглядової ради Шпаченко Ольга Олексiївна СК 778969
20.02.1998 Центральний СВМ ГУ МВС України в Київськiй областi
0
Зміст інформації:
18 квiтня 2016 року на чергових рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 18/04 вiд 18.04.2016 року) було прийнято рiшення про обрання Шпаченко Ольги Олексiївни (паспорт серiї СК № 778969, виданий20.02.1998 року Центральним СВМ ГУ МВС України в Київськiй областi) на посаду члена наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод".Шпаченко Ольга Олексiївнак протягом останнiї п'яти рокiв займав посади:директор з якостi ДП "Мiлкiленд Україна", начальник виробничої лабораторiї ПАТ "Вiмм-Бiль-Данн Україна". Обрання Шпаченко Ольги Олексiївни на посаду члена наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" обумовлено закiнчення строку повноважень колишнiх членiв наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" та вiдповiднiстю її професiйних якостей вакантнiй посадi члена наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод". Шпаченко Ольга Олексiївна непогашених судимостей за вчинення посадових та/або корисливих злочинiв не має, не є акцiонером ПАТ "Чернiгiвський молокозавод".
18.04.2016 обрано Член наглядової ради Сорокiн Олександр Юрiйович СН 156859
02.04.1996 Мiнський РУГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Зміст інформації:
18 квiтня 2016 року на чергових рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 18/04 вiд 18.04.2016 року) було прийнято рiшення про обрання Сорокiна Олександра Юрiйовича (паспорт скрiї СН № 156859, виданий 02.04.1996 року Мiнським РУГУ МВС України в мiстi Києвi) на посаду члена наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод".Сорокiн Олександр Юрiйович протягом останнхї п'яти рокiв займав посади:начальник СБ ДП "Мiлкiленд Україна", директор ПП "КФ "Прометей". Обрання Сорокiна Олександра Юрiйовича на посаду члена наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" обумовлено закiнчення строку повноважень колишнiх членiв наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" та вiдповiднiстю його професiйних якостей вакантнiй посадi члена наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод". Сорокiн Олександр Юрiйович непогашених судимостей за вчинення посадових та/або корисливих злочинiв не має, не є акцiонером ПАТ "Чернiгiвський молокозавод".
18.04.2016 обрано Член наглядової ради Мартинюк Степан Ярославович СТ 272518
27.03.2012 Бориспiльський МВ ГУ МВС України у Київськiй областi
0
Зміст інформації:
18 квiтня 2016 року на чергових рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 18/04 вiд 18.04.2016 року) було прийнято рiшення про обрання Мартинюка Степана Ярославовича (паспорт серiї СТ № 272518, виданий 27.03.2012 року Бориспiльським МВ ГУ МВС України в Київськiй областii) на посаду члена наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод".Мартинюк Степан Ярославович протягом останнхї п'яти рокiв займав посади:головний бухгалтер ДП "Аромат"; заступник головного бухгалтера централiзованої бухгалтерiї ДП "Мiлкiленд-Україна", заступник начальника вiддiлу звiтностi ДП "Мiлкiленд-Україна"; начальник вiдiлу звiтностi ДП "Мiлкiленд-Україна"; начальник вiддiлу звiтностi ДП "Мiлкiленд-Україна". Обрання Мартинюка Степана Ярославовича на посаду члена наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" обумовлено закiнчення строку повноважень колишнiх членiв наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" та вiдповiднiстю його професiйних якостей вакантнiй посадi члена наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод".Мартинюк Степан Ярославович непогашених судимостей за вчинення посадових та/або корисливих злочинiв не має, не є акцiонером ПАТ "Чернiгiвський молокозавод".
18.04.2016 обрано Член наглядової ради Корнiєнко Вiталiй Петрович ВН 230658
29.03.2004 Народицький РВ УМВС України в Житомирськiй областi
0
Зміст інформації:
18 квiтня 2016 року на чергових рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Чернiгiвський молокозавод" (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 18/04 вiд 18.04.2016 року) Корнiєнка Вiталiя Петровича було орано на посаду члена наглядової ради ПАТ "Чернiгiвський молокозавод". Корнiєнко Вiталiй Петрович протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: головного податкового iнспектора центрального офiсу з обслуговування великих платнiкiв податкiв мiжрегiонального ГУ Мiнiстерства доходiв i зборiв, юрист ЮК "Орлов, Михайленко i партнери", юрист ДП "1, Iнк-Україна", юрист ДП "Мiлкiленд-Україна". Обрання Корнiєнка Вiталiя Петровича на посаду члена наглядовох ради ПАТ "IСКРА" зумовлено закiнченням термiну повноважень колишнiх членiв наглядової ради ПАТ "IСКРА" та вiдповiднiстю його професiйних якостей вимогам вакантної посади члена наглядової ради ПАТ "IСКРА". Корiєнко Вiталiй Петрович непогашених судимостей за вчинення корисливих та/ або посадових злочинiв не має, не є акцiонером ПАТ "Чернiгiвський молокозавод".