Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Пушко Iгор Олегович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.11.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09000 м. Сквира Рози Люксембург, 14
4. Код за ЄДРПОУ 00447971
5. Міжміський код та телефон, факс 0462 679315 0462 679315
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.11.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.10.2015 звільнено Директор Лозова Любов Iванiвна
0
Зміст інформації:
На пiдставi Протоколу засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" (надалi - Товариство) №10 вiд 26.11.2015 р. виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

Звiльнено з 26.11.2015 року вiд виконання обов'язкiв Директора ТоваристваЛозову Любов Iванiвну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).

Строк перебування на данiй посадi 1 мiсяць.

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є заява Лозової Л.I. про звiльнення.

Акцiями Товариства особа не володiє.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.11.2015 призначено Директор Пушко Iгор Олегович
0
Зміст інформації:
На пiдставi Протоколу засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" (надалi - Товариство) №10 вiд 26.11.2015 р. виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

Пушка Iгоря Олеговича призначено на посаду Директора Товариства з 27.11.2015 р. (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).

Пiдставою для прийняття такого рiшення є подання заяви Пушком I.О.
Посадову особу призначено на посаду Директора Товариства на невизначений строк.
Протягом останнiх п’яти рокiв особа обiймала наступнi посади:
- заступник директора з виробництва ТОВ "Агробiз-12",
- перший заступник Голови Рiпкiнської РДА.

Акцiями Товариства особа не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.