Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о. директора       Лозова Любов Iванiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 02.11.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09000 м. Сквира Р. Люксембург, 14
4. Код за ЄДРПОУ 00447971
5. Міжміський код та телефон, факс 0462 679315 0462 679315
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.11.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.10.2015 звільнено Директор Пустовiт Вiталiй Миколайович
0
Зміст інформації:
На пiдставi Протоколу засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" (надалi - Товариство) №9 вiд 30.10.2015 р. виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

Звiльнено з 30.10.2015 року з посади Директора Товариства Пустовiта Вiталiя Миколайовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).

Строк перебування на данiй посадi 5 мiсяцiв.

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є заява Пустовiта В.М. про звiльнення.

Акцiями Товариства особа не володiє.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.10.2015 призначено В.о. директора Лозова Любов Iванiвна
0
Зміст інформації:
На пiдставi Протоколу засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" (надалi - Товариство) №9 вiд 30.10.2015 р. виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

Лозову Любов Iванiвну призначено на посаду Виконуючого обов’язки директора Товариства з 31.10.2015 р. (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).

Пiдставою для прийняття такого рiшення є подання заяви Лозової Л.I.
Посадову особу призначено на посаду в.о. директора Товариства на невизначений строк.
Протягом останнiх п’яти рокiв особа обiймала посаду головного бухгалтера ПАТ " ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД ".

Акцiями Товариства особа не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.