Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Пустовiт Вiталiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.06.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Чернiгiвський молокозавод"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09000 Київська обл., м. Сквира вул. Р. Люксембург, 14
4. Код за ЄДРПОУ 00447971
5. Міжміський код та телефон, факс 0462678489 0462679315
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.06.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00447971.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 04.06.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.06.2015 припинено повноваження Директор Галiч Валентин Сергiйович НК 091098
28.05.1996 Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Чернiгiвський молокозавод"
03.06.2015р. (Протокол №8 вiд 03.06.2015р.) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб
Товариства, а саме припинено повноваження Директора Публiчного акцiонерного товариства
"Чернiгiвський молокозавод" Галiча Валентина Сергiйовича, у зв'язку з переведенням;
паспорт серiя НК №091098, виданий Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi вiд 28.05.1996р.,
частка у статутному капiталi емiтента-0%, строк перебування на посадi директора Публiчного акцiонерного товариства
"Чернiгiвський молокозавод" - з 24.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
04.06.2015 обрано Директор Пустовiт Вiталiй Миколайович АВ 657922
07.09.2005 Томашпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Чернiгiвський молокозавод"
03.06.2015р. (Протокол №8 вiд 03.06.2015р.) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб
Товариства, а саме обрано на посаду Директора Публiчного акцiонерного товариства
"Чернiгiвський молокозавод" Пустовiта Вiталiя Миколайовича на строк 3 (три) роки, паспорт
серiя АВ №657922, виданий Томашпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi вiд 07.09.2005р.,
частка у статутному капiталi емiтента-0%, пiдстава такого рiшення -
рiшення Наглядової ради вiд 03.06.2015р. Протокол №8. Iншi посади, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв - менеджер iз збуту, директор, керiвник вiддiлу по придбанню та обслуговуванню
технiки, директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.