Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
директор       Лозова Любов Iванiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 16.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Чернiгiвський молокозавод
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01010 Київ Iвана Мазепи, 10
4. Код за ЄДРПОУ 00447971
5. Міжміський код та телефон, факс (0462) 679315 (0462) 679315
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00447971.smida.gov.ua в мережі Інтернет 16.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.04.2018 припинено повноваження член наглядової ради Сапiга Тетяна Володимирiвна
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження (з 16.04.2018) члена наглядової ради Товариства Сапiги Тетяни Володимирiвни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава для припинення повноважень – закiнчення строку, на який було обрано. Строк перебування на данiй посадi – 1 рiк. Акцiями Товариства Сапiга Т.В. не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
16.04.2018 припинено повноваження член наглядової ради Мартинюк Степан Ярославович
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №16/04 вiд 16.04.2018 р.) вiдбулись змiни у складi посадових осiб ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (далi – «Товариство»), а саме:Припинено повноваження (з 16.04.2018) члена наглядової ради Товариства Мартинюка Степана Ярославовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава для припинення повноважень – закiнчення строку, на який було обрано. Строк перебування на данiй посадi – 2 роки. Акцiями Товариства Мартинюк С.Я. не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.04.2018 припинено повноваження член наглядової ради Корнiєнко Вiталiй Петрович
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №16/04 вiд 16.04.2018 р.) вiдбулись змiни у складi посадових осiб ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (далi – «Товариство»), а саме:
припинено повноваження (з 16.04.2018) члена наглядової ради Товариства Корнiєнка Вiталiя Петровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава для припинення повноважень – закiнчення строку, на який було обрано. Строк перебування на данiй посадi – 2 роки. Акцiями Товариства Корнiєнко В.П. не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.04.2018 припинено повноваження член наглядової ради Гладюк Олег Васильович
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №16/04 вiд 16.04.2018 р.) вiдбулись змiни у складi посадових осiб ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (далi – «Товариство»), а саме припинено повноваження (з 16.04.2018) члена наглядової ради Товариства Гладюка Олега Васильовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава для припинення повноважень – закiнчення строку, на який було обрано. Строк перебування на данiй посадi – 2 роки. Акцiями Товариства Гладюк О.В. не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.04.2018 припинено повноваження член наглядової ради Шпаченко Ольга Олексiївна
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №16/04 вiд 16.04.2018 р.) вiдбулись змiни у складi посадових осiб ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (далi – «Товариство»), а саме:
припинено повноваження (з 16.04.2018) члена наглядової ради Товариства Шпаченко Ольги Олексiївни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава для припинення повноважень – закiнчення строку, на який було обрано. Строк перебування на данiй посадi – 2 роки. Акцiями Товариства Шпаченко О.О. не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.04.2018 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Рудiк Людмила Анатолiївна
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №16/04 вiд 16.04.2018 р.) вiдбулись змiни у складi посадових осiб ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (далi – «Товариство»), а саме: припинено повноваження (з 16.04.2018) члена ревiзiйної комiсiї Товариства Рудiк Людмили Анатолiївни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава для припинення повноважень – закiнчення строку, на який було обрано. Строк перебування на данiй посадi – 3 роки. Акцiями Товариства Рудiк Л.А. не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.04.2018 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Даниленко Катерина Григорiвна
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №16/04 вiд 16.04.2018 р.) вiдбулись змiни у складi посадових осiб ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (далi – «Товариство»), а саме:
припинено повноваження (з 16.04.2018) члена ревiзiйної комiсiї Товариства Даниленко Катерина Григорiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава для припинення повноважень – закiнчення строку, на який було обрано. Строк перебування на данiй посадi – 3 роки. Акцiями Товариства Даниленко К.Г. не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.04.2018 обрано член наглядової ради Сапiга Тетяна Володимирiвна
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №16/04 вiд 16.04.2018 р.) вiдбулись змiни у складi посадових осiб ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (далi – «Товариство»), а самеобрано на посаду (з 17.04.2018 р.) члена наглядової ради Товариства Сапiгу Тетяну Володимирiвну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава обрання – заява Сапiги Т.В. Посадову особу обрано на посаду члена наглядової ради Товариства строком – до наступних рiчних зборiв Товариства. Протягом останнiх п’яти рокiв Сапiга Т.В. обiймала наступнi посади:
ДП «Мiлкiленд-Україна» - бухгалтер;
ТОВ «Мiлкiленд-Україна» - бухгалтер.
Акцiями Товариства Сапiга Т.В. не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.04.2018 обрано член наглядової ради Мартинюк Степан Ярославович
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №16/04 вiд 16.04.2018 р.) вiдбулись змiни у складi посадових осiб ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (далi – «Товариство»), а самеобрано на посаду (з 17.04.2018 р.) члена наглядової ради Товариства Мартинюка Степана Ярославовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава обрання – заява Мартинюка С.Я. Посадову особу обрано на посаду члена наглядової ради Товариства строком – до наступних рiчних зборiв Товариства. Протягом останнiх п’яти рокiв Мартинюк С.Я. обiймав наступнi посади:
ДП «Мiлкiленд Україна» - заступник керiвника вiддiлу звiтностi, керiвник вiддiлу звiтностi.
Акцiями Товариства Мартинюк С.Я. не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
16.04.2018 обрано член наглядової ради Корнiєнко Вiталiй Петрович
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №16/04 вiд 16.04.2018 р.) вiдбулись змiни у складi посадових осiб ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (далi – «Товариство»), а самеобрано на посаду (з 17.04.2018 р.) член наглядової ради Товариства Корнiєнко Вiталiй Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава обрання – заява Корнiєнка В.П. Посадову особу обрано на посаду члена наглядової ради Товариства строком – до наступних рiчних зборiв Товариства. Протягом останнiх п’яти рокiв Корнiєнко В.П. обiймав наступнi посади:
Мiжрегiональне головне управлiння Мiндоходiв – Центральний офiс з обслуговування великих платникiв податкiв - головний податковий iнспектор;
ЮК «Орлов, Михайленко i партнери» - юрист;
ДП «1, Iнк-Україна» - юрист;
ДП «Мiлкiленд-Україна» - юрист.
ТОВ «Мiлкiленд-Україна» - юрист.
Акцiями Товариства Корнiєнко В.П. не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
16.04.2018 обрано член наглядової ради Марченко Людмила Григорiвна
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №16/04 вiд 16.04.2018 р.) вiдбулись змiни у складi посадових осiб ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (далi – «Товариство»), а самеобрано на посаду (з 17.04.2018 р.) члена наглядової ради Товариства Марченко Людмилу Григорiвну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава обрання – заява Марченко Л.Г. Посадову особу обрано на посаду члена наглядової ради Товариства строком – до наступних рiчних зборiв Товариства. Протягом останнiх п’яти рокiв Марченко Л.Г. обiймала наступнi посади:
01.01.2013 – 21.03.2016 - ДП «Мiлкiленд-Україна», бухгалтер;
22.03.2016 – 20.07.2017 - ДП «Мiлкiленд-Україна», заступник головного бухгалтера;
21.07.2017 – по д.ч. - ТОВ «Мiлкiленд-Україна», заступник головного бухгалтера.
Акцiями Товариства Марченко Л.Г. не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
16.04.2018 обрано член нагладової ради Марченко Анастасiя Юрiївна
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №16/04 вiд 16.04.2018 р.) вiдбулись змiни у складi посадових осiб ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (далi – «Товариство»), а самеобрано на посаду (з 17.04.2018 р.) члена наглядової ради Товариства Марченко Анастасiю Юрiївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава обрання – заява Марченко А.Ю. Посадову особу обрано на посаду члена наглядової ради Товариства строком – до наступних рiчних зборiв Товариства. Протягом останнiх п’яти рокiв Марченко А.Ю. обiймала наступнi посади:
ДП «Мiлкiленд-Україна» - бухгалтер,
ТОВ «Мiлкiдленд-Україна» - бухгалтер.
Акцiями Товариства Марченко А.Ю. не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
16.04.2018 обрано член ревiзiйної комiсiї Рудiк Людмила Анатолiївна
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №16/04 вiд 16.04.2018 р.) вiдбулись змiни у складi посадових осiб ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (далi – «Товариство»), а самеобрано на посаду (з 17.04.2018 р.) члена ревiзiйної комiсiї Товариства Рудiк Людмила Анатолiївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава обрання – заява Рудiк Л.А. Посадову особу обрано на посаду члена наглядової ради Товариства строком – до наступних рiчних зборiв Товариства. Протягом останнiх п’яти рокiв Рудiк Л.А. обiймала наступнi посади:
ДП «Мiлкiленд- Україна» - провiдний економiст.
ТОВ «Мiлкiленд- Україна» - провiдний економiст.
Акцiями Товариства Рудiк Л.А. не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
16.04.2018 обрано член ревiзiйної комiсiї Голубенко Галина Iванiвна
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №16/04 вiд 16.04.2018 р.) вiдбулись змiни у складi посадових осiб ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (далi – «Товариство»), а самеобрано на посаду (з 17.04.2018 р.) члена ревiзiйної комiсiї Товариства Голубенко Галину Iванiвну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава обрання – заява Голубенко Г.I. Посадову особу обрано на посаду члена наглядової ради Товариства строком – до наступних рiчних зборiв Товариства. Протягом останнiх п’яти рокiв Голубенко Г.I. обiймала наступнi посади:
ПАТ «Чернiгiвський молокозавод», головний економiст.
Акцiями Товариства Голубенко Г.I. не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має