Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 13.07.2007
Дата публікації 17.07.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* Україна, м. Чернігів, вул.. Любецька, 76
Керівник* Цвіткова Антоніна Іванівна - Голова Правління. Тел: 0462679489
E-mail* T.Dilova@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу - 13 липня 2007 року
Назва органу, що прийняв рішення - загальні збори акціонерів ( протокол № 11).
Вид цінних паперів – акції,
Кількість цінних паперів - 664524 штуки,
Сума цінних паперів - 996786,00 грн..
Спосіб розміщення - закрите ( приватне) розміщення акцій.
Тип цінних паперів – прості іменні акції,
Форма існування – документарна,
Розмір збільшення статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій - 996786,00 грн..
Номінальна вартість акції - 1,50 грн ,
Запропонована ціна - 1,50 грн, залишена на рівні номінальної вартості.
Зміни у володінні власниками великих пакетів акцій будуть в наявності тільки після здійснення розміщення додаткового ви-пуску акцій. До розміщення додаткового випуску акцій тільки одному акціонеру ВАТ „Чернігівський молокозавод” належить більше 10% акцій, а саме Зінченко Петру Петровичу, який володіє 33289 акціями Товариства, що складає 10,019% до ста-тутного капіталу.
Інших цінних паперів, крім простих іменних акцій до розміщення не передбачається.
Права, що отримують інвестори в цінні папери , що розміщуються:
Права у зв”язку з додатковим випуском акцій не змінюються, та згідно з діючим законодавством та Статутом Товариства акціонери Товариства мають право:
- брати участь у загальних зборах акціонерів та голосувати особисто або через своїх представників у порядку, який визначено Статутом Товариства;
- обирати органи управління Товариством і бути обраними до них;
- брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, визначеному Статутом;
- брати участь у розподілі прибутків Товариства та отримувати їх частку (дивіденди);
- отримувати інформацію про діяльність Товариства; на вимогу акціонера Товариство зобов'язане без затримки надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів зборів;
- користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства;
- вийти в установленому порядку з Товариства;
- заповідати у спадщину, передавати, продавати, заставляти, відчужувати іншим способом акції, що їм належать, у порядку, який визначено чинним законодавством України та Статутом.
Спосіб оплати цінних паперів - акції оплачуються за запропонованою ціною виключно грошовими коштами у національній валюті України у розмірі 100% вартості акцій, які бажає придбати особа ( згідно укладеного договору купівлі-продажу акцій).
Мета розміщення цінних паперів, а також напрямки використання отриманих коштів - залучення коштів на реконструкцію та модернізацію підприємства у відповідності до вимог світової організації торгівлі.
Прізвище, ім.”я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів -
Проект рішення про розміщення цінних паперів було прийнято Наглядовою радою, у складі:
Зінченко Петро Петрович - голова Наглядової ради, Устенко Петро Іванович - заст. голови та члени Наглядової ради Горда Петро Якович , Калінічев Михайло Сергійович, Уложенко Микола Петрович, Гладченко Олександр Іванович, Устенко Сергій Петрович. Рішення прийняте загальними зборами акціонерів.
Переважне право на придбання додатково випущених акцій Товариства передбачене законодавством та Статутом Товариства.
Факт використання даного права буде в наявності після закінчення 1-го етапу розміщення акцій та результатів залишку акцій для розміщення на 2-му етапі розміщення.
Конвертація цінних паперів не планується.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що авона несе відповідальність згідно законодавства.

Голова правління ___________ Цвіткова Антоніна Іванівна

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Цвіткова Антоніна Іванівна