Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 09.06.2009
Дата публікації 10.06.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* Україна, м. Чернігів, вул.. Любецька, 76
Керівник* Галіч Валентин Сергійович - Голова Правління. Тел: 0462679489
E-mail* T.Dilova@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу - 09 червня 2009р.
Назва органу, що прийняв рішення - загальні збори акціонерів
Вид цінних паперів – акції,
Кількість цінних паперів — 1 666 666 штуки,
Сума цінних паперів — 2 500 000,00грн.
Спосіб розміщення - закрите ( приватне) розміщення акцій.
Тип цінних паперів – прості іменні акції,
Форма існування – документарна,
Розмір збільшення статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій -2 500 000,00 грн..
Номінальна вартість акції - 1,50 грн ,
Запропонована ціна - 1,50 грн, залишена на рівні номінальної вартості.
Зміни у володінні власниками великих пакетів акцій будуть в наявності тільки після здійснення розміщення додаткового випуску акцій. До розміщення додаткового ви-пуску акцій таким акціонерам ВАТ “Чернігівський молокозавод” належить більше 10% акцій, а саме: Дочірнє підприємство “Мілкіленд-Україна”, яка володіє 63 130 акцій Товариства, що складає 19% статутного капіталу, Товариство з обмеженою відпові-дальністю “Молгруп””, яке володіє 63 338 акцій, що складає 19,06% статутного капіталу, Товариство з обмеженою відповідальністю “Сир-Трейдінг” яке володіє 63 130 акцій, що складає 19% статутного капіталу, Товариство з обмеженою відповідальністю “Український молочний дім”, яке володіє 63 130 акцій, що складає 19% статутного капіталу.
Інших цінних паперів, крім простих іменних акцій до розміщення не передбачається.
Права, що отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються:
Права у зв”язку з додатковим випуском акцій не змінюються, та згідно з діючим законодавством та Статутом Товариства акціонери Товариства мають право:
- брати участь у загальних зборах акціонерів та голосувати особисто або через своїх представників у порядку, який визначено Статутом Товариства;
- обирати органи управління Товариством і бути обраними до них;
- брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, визначеному Ста-тутом;
- брати участь у розподілі прибутків Товариства та отримувати їх частку (дивіденди);
- отримувати інформацію про діяльність Товариства; на вимогу акціонера Товариство зобов'язане без затримки надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів зборів;
- користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства;
- вийти в установленому порядку з Товариства;
- заповідати у спадщину, передавати, продавати, заставляти, відчужувати іншим способом акції, що їм належать, у порядку, який визначено чинним законодавством України та Статутом.
Спосіб оплати цінних паперів - акції оплачуються за запропонованою ціною виключно грошовими коштами у національній валюті України у розмірі 100% вартості акцій, які бажає придбати особа ( згідно укладеного договору купівлі-продажу акцій).
Мета розміщення цінних паперів, а також напрямки використання отриманих коштів - залучення коштів на реконструкцію та модернізацію підприємства у відповідності до вимог світової організації торгівлі.
Прізвище, ім.”я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів -
Проект рішення про розміщення цінних паперів було прийнято Наглядовою радою, у складі:
Брегін Ірина Михайлівна – Голова Наглядової ради, Федорова Ганна Борисівна – член Наглядової ради, Підберезний Віталій Вікторович - член Наглядової ради. Рішення прийняте загальними зборами акціонерів.
Переважне право на придбання додатково випущених акцій Товариства передбачене за-конодавством та Статутом Товариства.
Факт використання даного права буде в наявності після закінчення 1-го етапу розмі-щення акцій та результатів залишку акцій для розміщення на 2-му етапі розміщення.
Конвертація цінних паперів не планується.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Галіч Валентин Сергійович