Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 09.04.2019
Дата публікації 04.03.2019 16:16:10
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Чернігівський молокозавод"
Юридична адреса* вул.Івана Мазепи, буд.10, м. Київ, Печерський р-н, 01010
Керівник* Лозова Любов Іванівна - Директор. Тел: 067-550-23-43
E-mail* i.yatsenko@milkiland.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
28.02.2019 року Наглядовою радою ПАТ "Чернігівський молокозавод" (далі - "Товариство") було розміщено Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (09.04.2019 року року) разом з проектами рішень по питанням проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Повідомляємо, що в тексті даного Повідомлення було допущено технічну помилку, а саме:
1. Датою проведення річних загальних зборів (скрізь за текстом) визначено «09 квітня 2019 року» замість «10 квітня 2019 року».
2. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (абзац 6) визначено «03 квітня 2019 року (станом на 24:00)» замість «04 квітня 2019 року (станом на 24:00)».
3. Основні показники фінансово-господарської підприємства – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (ідентифікаційний код 00447971) за 2018 рік (тис. грн.) наведені за наступною формою:

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 429 526 457 533
Основні засоби 53 752 40 047
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5 514 4 070
Сумарна дебіторська заборгованість 86 439 94 355
Грошові кошти та їх еквіваленти 539 1 577
Нерозподілений прибуток 72 657 56 749
Власний капітал 73 280 57 372
Статутний капітал 498 498
Довгострокові зобов’язання 15 384 15 701
Поточні зобов’язання 340 863 384 460
Чистий прибуток (збиток) (7 628) (7 267)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 332 262 332 262
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 169 187

замість:

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 429 526 457 533
Основні засоби (за залишковою вартістю) 53 752 40 047
Запаси 5 514 4 070
Сумарна дебіторська заборгованість 86 439 94 355
Гроші та їх еквіваленти 539 1 577
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 72 657 56 749
Власний капітал 73 280 57 372
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал) 498 498
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 15 384 15 701
Поточні зобов’язання і забезпечення 340 863 384 460
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (7 628) (7 267)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 332 262 332 262
Чистий прибуток на одну акцію (грн.) - 0,02 -0,02


У зв’язку з цим наводимо Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та Проекти рішень по питанням проекту порядку денного позачергових загальних зборів з урахуванням виправлених технічних помилок.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
(надалі - «Товариство») ідентифікаційний код 00447971

Шановний акціонере!

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
та звертаємо увагу на наступну інформацію:

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Публічне акціонерне товариство «Чернігівський молокозавод», 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 10.
Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 10 квітня 2019 року, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9, корпус 73, 4 (четвертий) поверх, каб. 402;
Час початку загальних зборів: 11-00 година.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах: початок реєстрації 10 квітня 2019 року о 10-00 год., закінчення 10 квітня 2019 року о 10-45 год. Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах.
Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (22 лютого 2019 року):
• загальна кількість акцій – 332 262;
• кількість голосуючих акцій – 253 778.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 04 квітня 2019 року (станом на 24:00).
Перелік питань, що виноситься на голосування річних загальних зборів (Проект порядку денного):
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства по результатам 2018 р.
6. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проекти рішень з питань проекту Порядку денного Загальних зборів:
1. Питання проекту порядку денного: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію в наступному складі:
• Голова лічильної комісії – Кушнірук Сергій Євгенович;
• Член лічильної комісії – Семенов Олександр Анатолійович.
2. Питання проекту порядку денного: Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати:
• Головою Загальних зборів – Яценко Ірину Валеріївну;
• Секретарем Загальних зборів – Мананкову Інну Петрівну.
3. Питання проекту порядку денного: Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити наступний порядок роботи річних Загальних зборів:
• для доповідей з питань порядку денного – до 10 хвилин;
• для співдоповідей – до 10 хвилин;
• для питань та відповідей – до 10 хвилин.
Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони оприлюднені та доведені до відома акціонерів. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів. У разі якщо наступне рішення пов’язане з попереднім, Голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.
4. Питання проекту порядку денного: Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2018 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.
5. Питання проекту порядку денного: Про розподіл прибутку і збитків Товариства по результатам 2018 р.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Суму прибутку направити на погашення збитків минулих періодів та на розвиток виробництва, дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.
6. Питання проекту порядку денного: Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 р., роботу директора Товариства визнати задовільною.
7. Питання проекту порядку денного: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
8. Питання проекту порядку денного: Про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2018 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень, за адресою: 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 10, 1 (перший) поверх, у робочі дні з 9-00 год. до 16-30 год., з перервою на обід з 13-00 год. до 14-00 год. та в день проведення загальних зборів акціонерів (10.04.2019 р.) – також у місці їх проведення (адреса та дата початку реєстрації зазначені вище).
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Лозова Любов Іванівна.
Письмові відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного (проекту порядку денного) Загальних зборів надаються Товариством в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://smida.gov.ua/db/participant/00447971.
Згідно зі ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Акціонер має право призначити для участі та голосуванні в загальних зборах свого представника, про що видати йому відповідну довіреність в порядку, встановленому чинним законодавством. Представник акціонера може бути відкликаний чи замінений ним у будь-який час. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (ідентифікаційний код 00447971) за 2018 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 429 526 457 533
Основні засоби (за залишковою вартістю) 53 752 40 047
Запаси 5 514 4 070
Сумарна дебіторська заборгованість 86 439 94 355
Гроші та їх еквіваленти 539 1 577
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 72 657 56 749
Власний капітал 73 280 57 372
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал) 498 498
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 15 384 15 701
Поточні зобов’язання і забезпечення 340 863 384 460
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (7 628) (7 267)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 332 262 332 262
Чистий прибуток на одну акцію (грн.) - 0,02 -0,02


Наглядова рада ПАТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Лозова Любов Іванівна