Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 16.04.2018
Дата публікації 16.03.2018 11:18:05
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Чернігівський молокозавод"
Юридична адреса* вул.Івана Мазепи, буд.10, м. Київ, Печерський р-н, 01010
Керівник* Лозова Любов Іванівна - виконуючий обов'язки директора. Тел: 067-550-23-43
E-mail* t.malyshevskaya@milkiland.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Додаток № 1

до протоколу Наглядової ради ПАТ «Чернігівський молокозавод» 

№ 19 від 05.03.2018 р.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»

(надалі - «Товариство») ідентифікаційний код 00447971

 

Шановний акціонере!

 

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»

та звертаємо увагу на наступну інформацію:

 

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Публічне акціонерне товариство «Чернігівський молокозавод», 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 10.

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 16 квітня 2018 року, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9, корпус 73, 4 (четвертий) поверх, каб. 402.

Час початку загальних зборів: 16-00 година.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах: початок реєстрації 16 квітня 2018 року о 15-00 год., закінчення 16 квітня 2018 року о 15-45 год. Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (07 березня 2018 року):

 • загальна кількість акцій – 332 262;
 • кількість голосуючих акцій – 253 778.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 квітня 2018 року (станом на 24:00).

Перелік питань, що виноситься на голосування річних загальних зборів (Проект порядку денного):

 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
 2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
 4. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
 5. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
 6. Обрання Наглядової ради Товариства.
 7. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
 8. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
 9. Про підтвердження повноважень (призначення на посаду) директора Товариства.
 10. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 11. Розподіл прибутку і збитків Товариства по результатам 2017 р.
 12. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 13. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 14. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень, за адресою: 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 10, 1 (перший) поверх, у робочі дні з 9-00 год. до 16-30 год., з перервою на обід з 13-00 год. до 14-00 год. та в день проведення загальних зборів акціонерів (16.04.2018 р.) – також у місці їх проведення (адреса та дата початку реєстрації зазначені вище).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства.

Письмові відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного (проекту порядку денного) Загальних зборів надаються Товариством в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://smida.gov.ua/db/participant/00447971.

Згідно зі ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Акціонер має право призначити для участі та голосуванні в загальних зборах свого представника, про що видати йому відповідну довіреність в порядку, встановленому чинним законодавством. Представник акціонера може бути відкликаний чи замінений ним у будь-який час. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (ідентифікаційний код 00447971) за 2017 рік (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

457 533

534 400

Основні засоби

40 047

48 742

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

4 070

3 495

Сумарна дебіторська заборгованість

94 355

199 979

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 577

772

Нерозподілений прибуток

56 749

63 998

Власний капітал

57 372

64 621

Статутний капітал

498

498

Довгострокові зобов’язання

15 701

15 218

Поточні зобов’язання

384 460

454 561

Чистий прибуток (збиток)

(7 267)

(5 618)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

332 262

332 262

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

187

192

 

 

Наглядова рада ПАТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД».

Додаток № 2

до протоколу Наглядової ради ПАТ «Чернігівський молокозавод» 

№ 19 від 05.03.2018 р.

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ПО ПИТАННЯМ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»,

ПРОВЕДЕННЯ ЯКИХ ПРИЗНАЧЕНО НА 16.04.2018 РОКУ. 

 

 1. Питання проекту порядку денного: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію в наступному складі:

 • Голова лічильної комісії – Кушнірук Сергій Євгенович;
 • Член лічильної комісії – Хлуд Вікторія Віталіївна.

2.     Питання проекту порядку денного: Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:Обрати:

 •  Головою Загальних зборів – Яценко Ірину Валеріївну;
 •  Секретарем Загальних зборів – Линову Вікторію Михайлівна.

3.     Питання проекту порядку денного: Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити наступний порядок роботи річних Загальних зборів акціонерів, що проводяться 16.04.2018 року:

- для доповідей з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- для співдоповідей – до 10 хвилин;

- для питань та відповідей – до 10 хвилин.

Збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів в тій послідовності, в якій вони оприлюднені та доведені до відома акціонерів. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Зборів. У разі якщо наступне рішення пов’язане з попереднім, Голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

 1. Питання проекту порядку денного: Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: На час проведення Загальних зборів, а також затвердити для використання під час проведення кожних наступних річних загальних зборів акціонерів (до включення відповідного порядку до Статуту Товариства) затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

 • після затвердження Наглядовою радою Товариства форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів, кожний бюлетень для голосування засвідчується шляхом накладення печатки Товариства та підпису Голови виконавчого органу Товариства;
 • у разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).
 1. Питання проекту порядку денного: Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Припинити припинення повноважень Наглядової ради Товариства у складі:

 • Сапіга Тетяна Володимирівна;
 • Мартинюк Степан Ярославович;
 • Корнієнко Віталій Петрович;
 • Гладюк Олег Васильович;
 • Шпаченко Ольга Олексіївна.

6.    Питання проекту порядку денного: Про обрання Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

 • Сапіга Тетяна Володимирівна;
 • Мартинюк Степан Ярославович;
 • Корнієнко Віталій Петрович;
 • Марченко Людмила Григорівна;
 • Марченко Анастасія Юріївна.

7.     Питання проекту порядку денного: Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Припинити припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у складі:

 • Рудік Людмила Анатоліївна;
 • Даниленко Катерина Григорівна.

8.     Питання проекту порядку денного: Про обрання Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

 • Рудік Людмила Анатоліївна;
 • Голубенко Галина Іванівна.

9.     Питання проекту порядку денного:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Підтвердити повноваження (призначити на посаду) директора Товариства.

10.   Питання проекту порядку денного: Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2017 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

11.   Питання проекту порядку денного: Про розподіл прибутку і збитків Товариства по результатам 2017 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Суму прибутку направити на погашення збитків минулих періодів та на розвиток виробництва, дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

12.   Питання проекту порядку денного: Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 р., роботу директора Товариства визнати задовільною.

13.   Питання проекту порядку денного: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

14.   Питання проекту порядку денного: Про розгляд звіту Ревізора Товариства про діяльність за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади виконуючий обов'язки директора Лозова Любов Іванівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2018
(дата)