Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.04.2017
Дата публікації 29.03.2017 17:54:21
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Чернігівський молокозавод"
Юридична адреса* вул.Івана Мазепи, буд.10, м. Київ, Печерський р-н, 01010
Керівник* Лозова Любов Іванівна - виконуючий обов'язки директора. Тел: 067-550-23-43
E-mail* t.malyshevskaya@milkiland.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонере!

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»

(Місцезнаходження: Україна, 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 10, Код за ЄДРПОУ: 00447971)

Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів та звертаємо увагу на наступну інформацію:

Дата, час та місце проведення чергових загальних зборів: 29 квітня 2017 року, м. Київ, вул. Бориспільська, буд.9, корпус 73, 4 (четвертий ) поверх, каб.402 о 09-00 годині.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових загальних зборах: Початок реєстрації 29 квітня 2017 року о 08-00 год., закінчення 29 квітня 2017 року о 08-45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «25» квітня 2017 року (станом на 24-00 год.)

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1.  Питання проекту порядку денного: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію в наступному складі:Голова лічильної комісії – Мукомел Олександр Васильович;Член лічильної комісії – Хлуд Вікторія Віталіївна; Член лічильної комісії – Сапіга Тетяна Володимирівна.

2.  Питання проекту порядку денного: Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  Затвердити порядок та спосіб засвідчення  бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради Товариства.

3.  Питання проекту порядку денного: Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати: Головою Загальних зборів – Малишевську Тетяну Олександрівну; Секретарем Загальних зборів – Яценко Ірину Валеріївну.

4.  Питання проекту порядку денного: Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити наступний порядок роботи річних Загальних зборів акціонерів, що проводяться 29.04.2017 року: для доповідей з питань порядку денного – до 10хвилин; для співдоповідей – до 10 хвилин; для питань та відповідей – до 10 хвилин. Збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів в тій послідовності, в якій вони оприлюднені та доведені до відома акціонерів. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Зборів. У разі якщо наступне рішення пов’язане з попереднім, Голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

5.  Питання проекту порядку денного: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства .

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства - Сорокіна Олександра Юрійовича;

6.  Питання проекту порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

7.  Питання проекту порядку денного: Про затвердження річного звіту Товариства за 2016р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2016 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

8.  Питання проекту порядку денного: Про розподіл прибутку і збитків Товариства по результатам 2016р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Суму прибутку направити на погашення збитків минулих періодів та на розвиток виробництва, дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

9. Питання проекту порядку денного: Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016р., роботу директора Товариства визнати задовільною.

10. Питання проекту порядку денного: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

11. Питання проекту порядку денного: Про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://smida.gov.ua/db/participant/00447971

Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства: Україна, 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 10, 1 (перший) поверх, у робочі дні з 9-00 год. до 16.30 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год. та в день проведення Загальних Зборів - у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Малишевська Тетяна Олександрівна.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

534 400

472 949

Основні засоби

48 742

38 231

Довгострокові фінансові інвестиції

0

380

Запаси

3 495

3 868

Сумарна дебіторська заборгованість

199 979

128 495

Грошові кошти та їх еквіваленти

772

383

Нерозподілений прибуток

63 998

49 945

Власний капітал

64 621

50 568

Статутний капітал

498

498

Довгострокові зобов’язання

15 218

13 786

Поточні зобов’язання

454 561

408 595

Чистий прибуток (збиток)

(5 618)

(4 888)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

332 262

332 262

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

192

340

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів  опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 60 від 29.03.2017 року

.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади виконуючий обов'язки директора Лозова Любов Іванівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.03.2017
(дата)