Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 18.04.2016
Дата публікації 16.03.2016 13:08:17
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Чернігівський молокозавод"
Юридична адреса* вул. Р.Люксембург, буд. 14, м. Сквира, Сквирський район, Київська обл., 09000
Керівник* Пушко Ігор Олегович - Директор. Тел: 067-550-23-43
E-mail* t.malyshevskaya@milkiland.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» та звертаємо увагу на наступну інформацію:Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Публічне акціонерне товариство «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД», 09000, Київська обл., м. Сквира, вул. Р. Люксембург, буд. 14.Дата, час та місце проведення чергових загальних зборів: 18 квітня 2016 року, Київська обл., м. Сквира, вул. Леніна, буд. 22, 3 (третій) поверх, актовий зал о 09-00 годині.Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових загальних зборах: Початок реєстрації 18 квітня 2016 року о 08-00 год., закінчення 18 квітня 2016 року о 08-45 год.Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «13» квітня 2016 року.Перелік питань, що виноситься на голосування чергових загальних зборів (Порядок денний): 1) Обрання Лічильної комісії Загальних зборів. 2) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів. 3) Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.4) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 5) Обрання членів Наглядової ради Товариства.6) Затвердження річного звіту Товариства за 2015р.7) Розподіл прибутку і збитків Товариства по результатам 2015р.8) Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.9) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 10) Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень, за адресою: Київська обл., м. Сквира, вул. Р. Люксембург, буд.14, 1 (перший) поверх у робочі дні з 8-00 год. до 16-30 год., з перервою на обід з 12-00 год. до 13-00 год. та в день проведення загальних зборів акціонерів (18.04.2016р.) – також у місці їх проведення (адреса та дата початку реєстрації зазначені вище). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Пушко Ігор Олегович. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства – Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (ідентифікаційний код 00447971) за 2015 рік (тис. грн.). Найменування показника Період звітний попередній. Усього активів 472 949, 393 314. Основні засоби 38 231, 27 675.Довгострокові фінансові інвестиції 380,1 896. Запаси 3 868, 3 849. Сумарна дебіторська заборгованість128 495,129 809. Грошові кошти та їх еквіваленти 383, 1 395. Нерозподілений прибуток 49 945,38 786. Власний капітал 50 568,39 409. Статутний капітал 498,498. Довгострокові зобов’язання 13 786, 9 093. Поточні зобов’язання 408 595,344 812. Чистий прибуток (збиток) 4 888,3 569. Середньорічна кількість акцій (шт.) 332 262, 332 262. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0,0. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0,0. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 340, 380. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16 березня 2016 р., №47 у виданні Бюлетень «Бюлетень. Цінні папери України» (дата, номер та назва офіційного друкованого органу, видавництва).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 Найменування посади                Директор     Пушко Ігор Олегович
         (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
                 М.П.     16.03.2016
           (дата)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Пушко Ігор Олегович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2016
(дата)