Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 21.04.2015
Дата публікації 17.03.2015 10:51:17
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* 09000, Київська обл., Сквирський р-н, м. Сквира, вул. Р. Люксембург, 14
Керівник* Галіч Валентин Сергійович - Директор. Тел: 0462679489
E-mail* lawyer@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (надалі – «Товариство») (ідентифікаційний код 00447971) Шановний акціонере! Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» та звертаємо увагу на наступну інформацію: Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Публічне акціонерне товариство «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД», 09000, Київська обл., м. Сквира, вул. Р. Люксембург, буд. 14. Дата, час та місце проведення чергових загальних зборів: 21 квітня 2015року, Київська обл., м. Сквира, вул. Леніна, буд. 22, 3 (третій) поверх, актовий зал о 09 – 00 годині. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових загальних зборах: Початок реєстрації 21 квітня 2015року о 8 - 00 годині, закінчення 21 квітня 2015року о 08 - 45 годині. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «15» квітня 2015року. Перелік питань, що виносяться на голосування чергових загальних зборів (Порядок денний): 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів. 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів. 3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014р. 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства по результатам 2014р. 6. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень, за адресою: Київська обл., м. Сквира, вул. Р. Люксембург, буд. 14, 1 (перший) поверх у робочі дні з 8 – 00 год. до 16 – 30 год. з перервою на обід з 12 – 00 год. до 13 – 00 год. та в день проведення загальних зборів (21.04.2015р.) - також у місці їх проведення (адреса та дата початку реєстрації зазначені вище). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Галіч Валентин Сергійович. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства – Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (ідентифікаційний код 00447971) за 2014 рік (тис.грн.) Найменування показника Період звітний попередній Усього активів 393 314 332 859 Основні засоби 27 675 28 543 Довгострокові фінансові інвестиції 1 896 902 Запаси 3 849 5 188 Сумарна дебіторська заборгованість 129 809 153 032 Грошові кошти та їх еквіваленти 1 395 997 Нерозподілений прибуток 38 786 35 217 Власний капітал 39 409 35 840 Статутний капітал 498 498 Довгострокові зобов’язання 9 093 5 260 Поточні зобов’язання 344 812 291 759 Чистий прибуток (збиток) 3 569 8 439 Середньорічна кількість акцій (шт.) 332 262 332 262 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 380 373 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16 березня 2015 р. №46 (4090) в виданні Бюлетень «Бюлетень. Цінні папери України» Директор Галіч В.С. 17.03.2015р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Галіч Валентин Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2015
(дата)