Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.04.2014
Дата публікації 12.03.2014 10:04:11
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* 09000, Київська обл., Сквирський р-н, м. Сквира, вул. Р. Люксембург, 14
Керівник* Галіч Валентин Сергійович - Директор. Тел: 0462679489
E-mail* lawyer@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
(надалі – «Товариство»)
(ідентифікаційний код 00447971)

Шановний акціонере!
Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернігівський молокозавод» та звертаємо увагу на наступну інформацію:
Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Публічне акціонерне товариство «Чернігівський молокозавод», 09000, Київська обл., м. Сквира, вул. Р. Люксембург, буд. 14.
Дата, час та місце проведення чергових загальних зборів: 22 квітня 2014року, Київська обл., м. Сквира, вул. Леніна, буд. 22, 3 (третій) поверх, актовий зал о 09 – 00 годині.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових загальних зборах: Початок реєстрації 22 квітня 2014року о 8 - 00 годині, закінчення 22 квітня 2014року о 08 - 45 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «15» квітня 2014року.
Перелік питань, що виносяться на голосування чергових загальних зборів
(Порядок денний):
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства по результатам 2013р.
6. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
9. Відкликання та обрання Директора Товариства.
10.Затвердження нової редакції установчих документів (Статуту) Товариства.
Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень, за адресою: Київська обл., м. Сквира, вул. Р. Люксембург, буд. 14, 1 (перший) поверх у робочі дні з 8 – 00 год. до 16 – 30 год. з перервою на обід з 12 – 00 год. до 13 – 00 год. та в день проведення загальних зборів (22.04.2014р.) - також у місці їх проведення (адреса та дата початку реєстрації зазначені вище). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Галіч Валентин Сергійович.
Голова Наглядової ради ПАТ «Чернігівський молокозавод» - Дочірнє підприємство «Мілкіленд-Україна», ідентифікаційний код – 24255176, в особі уповноваженого представника Гарнаги Оксани Вікторівни, що діє на підставі Довіреності.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства –
Публічного акціонерного товариства „Чернігівський молокозавод”
(ідентифікаційний код 00447971) за 2013 рік (тис.грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 332 859 342 944
Основні засоби 28 543 30 022
Довгострокові фінансові інвестиції 902 436
Запаси 5 188 2 001
Сумарна дебіторська заборгованість 153 032 202 987
Грошові кошти та їх еквіваленти 997 1 268
Нерозподілений прибуток 35 217 26 778
Власний капітал 35 840 27 401
Статутний капітал 498 498
Довгострокові зобов’язання 5 260 49 935
Поточні зобов’язання 291 759 265 608
Чистий прибуток (збиток) 8 439 8 059
Середньорічна кількість акцій (шт.) 332 262 332 262
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 373 399
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 06 березня 2014 р. №43 (3840) в виданні Бюлетень «Бюлетень. Цінні папери України»
Директор Галіч В.С.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Галіч Валентин Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.03.2014
(дата)