Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 09.01.2008
Дата публікації 10.01.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* Україна, м. Чернігів, вул.. Любецька, 76
Керівник* Цвіткова Антоніна Іванівна - Голова Правління. Тел: 0462679489
E-mail* T.Dilova@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації.
Відкрите акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”

1. Загальні вимоги
1.1. Повне найменування емітента Відкрите акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
1.2. Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за (ЄДРПОУ). 00447971
1.4. Місцезнаходження емітента 14021, Україна, м. Чернігів, вул. Любецька, 76
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0462) 679-489, 679-315-факс, (04622) 2-13-53
1.6. Електронна поштова адреса емітента T.Dilova@moloko.cn.ua
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації – додатково не використовується.
1.8. Вид особливої інформації відповідно до
вимог глави 2 розділу ІІ або інформація про
іпотечні цінні папери відповідного до вимог
розділу ІІІ цього Положення Відомості про зміну власників акцій, яким нале-жить 10 і більше відсотків голосуючих акцій ВАТ „Чернігівський молокозавод”

2. Текст повідомлення.
Дата повідомлення відкритим акціонерним товариством „Міжрегіональний фондовий союз” через реєстратора акцій ЗАТ „Чексіл_Трансфер” про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ „Чернігівський молокозавод” - 09 січня 2008 року.

Повне найменування Місцезнаходження Розмір пакета %
шт.. грн
Дочірнє підприємство Україна, 01014, м. Київ, вул. Зві- 63130 94695,0 19,0001
„Мілкіленд-Україна” ринецька, буд.. 61-А

Товариство з обмеженою від- Україна, 09000, Київська обл, Скви- 63338 95007,0 19,0627
повідальністю „Молгруп” ра, вул.. Леніна, буд..19, кв.13

Товариство з обмеженою від- Україна, 09000, Київська обл, Скви- 63130 94695,0 19,0001
повідальністю „Сир-Трейдінг” ра, вул.. Київська, буд.. 36

Товариство з обмеженою від- Україна, 09000, Київська обл, Скви- 63130 94695,0 19,0001 повідальністю”Український ра, вул.. Леніна, буд..19, кв.13
молочний дім”

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.


В.О. голови правління _______________ Ральченко Ольга Михайлівна
. (підпис) Дата 09.01.2008

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Цвіткова Антоніна Іванівна