Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 19.04.2013
Дата публікації 02.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* Україна, м. Чернігів, вул. Любецька, 76
Керівник* Галіч Валентин Сергійович - Директор. Тел: 0462679489
E-mail* T.Dilova@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
(надалі – «Товариство»)
(ідентифікаційний код 00447971)

Шановний акціонере!
Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернігівський молокозавод» та звертаємо увагу на наступну інформацію:
Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Публічне акціонерне товариство «Чернігівський молокозавод», 09000, Київська обл., м. Сквира, вул. Р. Люксембург, 14.
Дата, час та місце проведення чергових загальних зборів: 19 квітня 2013року, Київська обл., м. Сквира, вул. Леніна, буд. 22, 3 (третій) поверх, актовий зал о 09 – 00 год.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових загальних зборах: Початок реєстрації 19 квітня2013року о 8 - 00 годині, закінчення 19 квітня 2013року о 08 - 45 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «15» квітня 2013року.
Перелік питань, що виносяться на голосування чергових загальних зборів (Порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретар Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства по результатам 2012р.
6. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
9. Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.
10. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів.
12. Затвердження нової редакції установчих документів (Статуту) Товариства.
Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень, за адресою: Київська обл., м. Сквира, вул. Р. Люксембург, 14, 1 (перший) поверх у робочі дні з 8 – 00 год. до 16. – 30 год. з перервою на обід з 12 – 00 год. до 13 – 00 год. та в день проведення загальних зборів (19.04.2013р.) - також у місці їх проведення (адреса та дата початку реєстрації зазначені вище). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Галіч Валентин Сергійович.
Голова Наглядової рада ПАТ «Чернігівський молокозавод» -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілкіленд Агро», ідентифікаційний код - 33428444, в особі уповноваженого представника Мартинюка Степана Ярославовича, що діє на підставі Довіреності
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Галіч Валентин Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 02.03.2013
(дата)