Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 16.11.2007
Дата публікації 19.11.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* Україна, м. Чернігів, вул.. Любецька, 76
Керівник* Цвіткова Антоніна Іванівна - Голова Правління. Тел: 0462679489
E-mail* T.Dilova@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації.
Відкрите акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”

1. Загальні вимоги

1.1. Повне найменування емітента Відкрите акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
1.2. Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за (ЄДРПОУ). 00447971
1.4. Місцезнаходження емітента 14021, Україна, м. Чернігів, вул. Любецька, 76
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0462) 679-489, 679-315-факс, (04622) 2-13-53
1.6. Електронна поштова адреса емітента T.Dilova@moloko.cn.ua
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації – додатково не використовується.
1.8. Вид особливої інформації відповідно до
вимог глави 2 розділу ІІ або інформація про
іпотечні цінні папери відповідного до вимог
розділу ІІІ цього Положення Відомості про прийняття рішення ВАТ „Черні-гівський молокозавод” про зміну складу посадових осіб.
2. Текст повідомлення.
Дата прийняття рішення про зміну посадових осіб ВАТ „Чернігівський молокозавод” - 16 листопада 2007 року
Назва органу, що прийняв рішення – Наглядова рада (протокол № 14).
Зміст рішення – звільнення з посади заступника голови правління з загальних питань.
Підстава рішення – статут ВАТ „Чернігівський молокозавод”, „Положення про Наглядову раду”.
Інформація про посадову особу – Сироватко Анатолій Миколайович.
Паспортні дані - серія НК № 522183 виданий Носівським РВУМВС України в Чернігівській обл., 21 липня 1998 року.
Повна назва посади – заступник голови правління з загальних питань ВАТ „Чернігівський молокозавод”.
Зміна – звільнення.
Частка, якою володіє дана особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0.
Обґрунтування змін – виконання даною посадовою особою поставленої задачі.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у даної посадової особи немає.
Строк перебування на посаді – з 23 жовтня по 15 листопада 2007 року.
Іншого призначення на дану посаду замість звільненої особи немає.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.


Голова правління _______________ Цвіткова Антоніна Іванівна
. (підпис) Дата 19.11.2007

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Цвіткова Антоніна Іванівна