Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 07.03.2012
Дата публікації 07.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Пуублічне акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* Україна, м. Чернігів, вул.. Любецька, 76
Керівник* Галіч Валентин Сергійович - Директор. Тел: 0462679489
E-mail* T.Dilova@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернігівський молокозавод» та звертаємо увагу на наступну інформацію:
Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Публічне акціонерне товариство «Чернігівський молокозавод», 09000, Київська обл., м. Сквира, вул. Р. Люксембург, 14.
Дата, час та місце проведення чергових загальних зборів: 20 квітня2012 року, Київська обл., м. Сквира, вул. Леніна, буд. 22, 3 (третій) поверх, актовий зал о 11 – 00 год.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових загальних зборах: Початок реєстрації 20 квітня2012 року о 10 - 00 годині, закінчення 20 квітня2012 року о 10- 45 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «13» квітня 2012року.
Перелік питань, що виносяться на голосування чергових загальних зборів (Порядок денний):
1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2.Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2011р.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства по результатам 2011р.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011р.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011р.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора Товариства , звіту Ревізійної комісії.
9. Внесення змін до статуту Товариства.
Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень, за адресою: Київська обл., м. Сквира, вул. Р. Люксембург, 14, 1 (перший) поверх у робочі дні з 8 – 00 год. до 16. – 30 год. з перервою на обід з 12 – 00 год. до 13 – 00 год. та в день проведення загальних зборів (20.04.2012р.) - також у місці їх проведення (адреса та дата початку реєстрації зазначені вище). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Галіч Валентин Сергійович.
Голова Наглядової рада ПАТ «Чернігівський молокозавод» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілкіленд Агро», ідентифікаційний код - 33428444, в особі уповноваженого представника Мартинюка Степана Ярославовича, що діє на підставі Довіреності.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства –
Публічного акціонерного товариства „Чернігівський молокозавод”
(код ЄДРПОУ 00447971) за 2011 рік

Найменування показників Період
Звітний попередній
Усього активів 216 738 243 666
Основні засоби 31 961 34 426
Довгострокові фінансові інвестиції 534 534
Запаси 3 176 6 447
Сумарна дебіторська заборгованість 166 735 182 371
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 036 1 391
Нерозподілений прибуток -19 635 -33 002
Власний капітал 21 691 8 364
Статутний капітал 498 498
Довгострокові зобов’язання 67 020 72 800
Поточні зобов’язання 128 027 162 502
Чистий прибуток (збиток) 13 327 -33 002
Середньорічна кількість акцій (шт.) 332 262 332 262
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 415 431

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у офіційному друко-ваному органі бюлетень "Цінні папери" №40 від 02.03.2012 року.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Директор Галіч Валентин Сергійович

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Галіч Валентин Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.03.2012
(дата)