Тел.: 0462679489
01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 10

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
(надалі – «Товариство»)

(ідентифікаційний код 00447971)

Шановний акціонере!
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернігівський молокозавод» та звертаємо увагу на наступну інформацію:
Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Публічне акціонерне товариство «Чернігівський молокозавод», 09000, Київська обл., м. Сквира, вул. Р. Люксембург, 14.
Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: 15 грудня 2011 року, Київська обл., м. Сквира, вул. Леніна, буд. 22, 3 (третій) поверх, актовий зал о 12 – 00 год.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах: Початок реєстрації 15 грудня 2011 року о 11 - 00 годині, закінчення 15 грудня 2011 року о 11- 45 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «25» жовтня 2011 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування позачергових загальних зборів (Порядок денний):
1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:
(a) Укладення Товариством договору позики (кредиту);

(b) Укладення Товариством договору поруки з метою забезпечення належного виконання зобов’язань компанії Мілкіленд Н.В. (Milkiland N.V.), номер реєстрації в торговому реєстрі Нідерландів 34278769 (Dutch Trade Register number 34278769), що зареєстрована за адресою: Райнвардштраат 232, 1093 HP Амстердам, Нідерланди (Reinwardtstraat 232, 1093 HP Amsterdam, The Netherlands) (надалі – «Мілкіленд») за кредитним договором, що буде укладений між Мілкіленд у якості боржника, Роял Бенк оф Скотланд (the Royal Bank of Scotland) у якості організатора, Унікредит АГ (Unicredit AG) у якості агента та агента із забезпечення, Райфайзен (Raiffeisen) та іншими Фінансовими Сторонами, які можуть бути визначені у кредитному договорі у якості первинних кредиторів (надалі – «Кредитор»), згідно з яким Кредитор надасть Мілкіленд кредит на суму до 125 000 000 (сто двадцять п’ять мільйонів) доларів США з ринковою відсотковою ставкою (надалі - «Кредитний договір»).

(c) Укладення Товариством договору іпотеки об’єктів нерухомого майна, які знаходяться за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Любецька, буд. 76 та належать Товариству на праві власності, з метою забезпечення належного виконання зобов’язань Мілкіленд за Кредитним договором.

(d) Укладення Товариством договору застави рухомого майна, з метою забезпечення належного виконання зобов’язань Мілкіленд за Кредитним договором, а також будь-яких інших договорів, в тому числі, договори забезпечення, що можуть вимагатися відповідно до умов Кредитного договору.

4. Про надання повноважень директору Товариства Галічу Валентину Сергійовичу (або іншій уповноваженій ним особі в порядку, передбаченому чинним законодавством України ) на укладення та підписання від імені Товариства договору позики (кредиту), договору поруки, договору застави, іпотечного договору, а також інших документів, що необхідні у зв’язку з вищезазначеними договорами без їх погодження чи наступного затвердження Загальними Зборами Акціонерів Товариства.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень, за адресою: Київська обл., м. Сквира, вул. Р. Люксембург, 14, 1 (перший) поверх у робочі дні з 8 – 00 год. до 16. – 30 год. з перервою на обід з 12 – 00 год. до 13 – 00 год. та в день проведення загальних зборів (15.12.2011 р.) - також у місці їх проведення (адреса та дата початку реєстрації зазначені вище). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Галіч Валентин Сергійович.
Голова Наглядової рада ПАТ «Чернігівський молокозавод» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Молгруп», ідентифікаційний код - 33428444, в особі уповноваженого представника Мартинюка Степана Ярославовича, що діє на підставі Довіреності

  Інформація про емітента

Документи

Код ЄДРПОУ: 00447971 - Публічне акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”

Звітність

Код ЄДРПОУ: 00447971 - Публічне акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Інформація 5 та більше %

Дані станом на 3 кв 2021 р.

Депозитарій Власник Цінні папери Від загальної кількості (%)
ЕДРПОУ Назва Вид особи Найменування, код ЄДРПОУ, країна Вид, форма випуску та форма існування Номінальна вартість Кількість
за даними депозитарної установи - (Код за ЄДРПОУ: )
- юридична ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЛКІЛЕНД-УКРАЇНА"
35378893
УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна 1.50 252728 76.0629
Рік Квартал
2021 3 2 1
2020 4 3 2 1
2019 4 3 2 1
2018 4 3 2 1
2017 4 3 2 1
2016 4 3 2 1
2015 4 3 2 1
2014 4 3 2 1
2013 4 3 2 1
2012 4 3 2 1
2011 4 3 2 1
2010 4 3 2 1
2009 4 3 2 1
2008 4 3 2 1
2007 4 3
  Річна інформація (XML)
  Особлива інформація (XML)
  Повідомлення емітентів
  Річна інформація
  Hерегулярна інформація
  Річна інформація (Архів)
  Правопорушення
  Опублікування регульованої інформації

КОНТАКТИ

Публічне акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод” - Код ЄДРПОУ: 00447971

01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 10

0462679489

00447971.smida.gov.ua